Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Słowniczek definicji:

 1. Sprzedający - AGA Orzechowski Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 13, 81-512 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000860733. NIP: 586-19-81-775 REGON: 191653538 z Konto bankowe: Bank Millennium - numer konta: 24 1160 2202 0000 0001 1311 7019
 2. Klient - osoba, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności taka, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.
 3. Konsument – oznacza osobę fizyczną, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu braku zgodności towaru z umową; postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym;
 5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Sklep internetowy/ E-Sklep - prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy dostępny pod adresem www.evertourist.com, za którego pośrednictwem Klient może zakupić od Sprzedającego Towary;
 7. Towary – walizki, galanteria skórzana oraz inne dodatki będące rzeczami ruchomymi, wyprodukowane lub dostarczone przez Sprzedającego, prezentowane w E-Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;
 8. Formularz Rejestracji - funkcjonalność Sklepu internetowego za pomocą, której Klient, podając swoje dane osobowe, może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów;
 9. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w E-Sklepie Towarów na podstawie wyborów Klienta;
 10. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego;
 11. Wada Towaru - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna;
 12. Ustawa - ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);
 13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.);
 14. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U 2014 poz. 121 z późn. zm).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

REGULAMIN E-SKLEPU EVERTOURIST.COM

 1. Postanowienia ogólne
  a. E-Sklep prowadzony jest przez AGA Orzechowski Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 13, 81-512 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000860733. NIP: 586-19-81-775 REGON: 191653538 z Konto bankowe: Bank Millennium - numer konta: 24 1160 2202 0000 0001 1311 7019
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.evertourist.com zawierania za pośrednictwem E-Sklepu umów sprzedaży Towarów, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.
  2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów E-Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
  3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym, w szczególności składać reklamacje, za pomocą Działu Obsługi Klienta: e-mail hello@evertourist.com, telefonicznie pod numerem +48 50 50 50 163, listownie na adres pocztowy Sprzedającego. Dział Obsługi Klienta czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00. Koszt połączenia zgodny jest z taryfą operatora.
  4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej E-Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  5. Informacja o cenie podawana na stronie E-Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 8 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w E-Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
  6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie E-Sklepu służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
  7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem E-Sklepu niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
  8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.
 2. Zakres, zasady i warunki korzystania z E-Sklepu
  1. Warunkiem korzystania z usług E-Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.
  2. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną bezpłatne usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia konta użytkownika na stronie E-sklepu pod adresem internetowym www.evertourist.com/rejestracja.html
  3. Usługa polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z funkcjonalności E-Sklepu po zalogowaniu się. Rejestracja Klienta w E-Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
  4. Przy rejestracji Klient w Formularzu Rejestracji wypełnia prawidłowe pola, wskazując: dane osobowe, adres do doręczeń oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w Formularzu.
  5. Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
  6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@evertourist.com żądania usunięcia konta użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w E-Sklepie.
  7. Sprzedający oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w E-Sklepie podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
  8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu E-Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   2. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
   3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
   4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach E-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
  9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn do których należą korzystanie przez Klienta z E-Sklepu w sposób stanowiący naruszenie obowiązków, o których mowa w punkcie 8 powyżej. Sprzedający może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w E-Sklepie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta użytkownika skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem konta Klienta w E-Sklepie.
  10. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Towar jest dostępny, gdy w opcji wyboru wymiaru lub koloru widnieją konkretne wymiary lub kolory do wybrania. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić zapas któregokolwiek Towaru bądź rozmiaru Towaru w możliwie najkrótszym czasie. Towary niedostępne w magazynie zostaną usunięte z E-Sklepu bez zbędnej zwłoki.
  11. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).
 3. Składanie zamówień
  1. Klient może dokonać zakupu Towaru przez złożenie zamówienia. Zamówienia na Towary dostępne w E-Sklepie są składane poprzez wybór preferowanej opcji zakupu. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta nabycie Towaru w E-Sklepie.
  3. Kolejnym elementem procedury składania zamówienia przez Klienta jest podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych przy składaniu zamówienia przez E-Sklep oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody przez Klienta - przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia - zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji obsługi zamówienia złożonego w E-Sklepie.
  4. Złożenie zamówienia w E-Sklepie jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są przez Sprzedającego w terminie 72h od daty zaksięgowania wpłaty Klienta, w wypadku wyboru opcji "za pobraniem" - od momentu złożenia zamówienia, a w przypadku zapłaty za zamówienie Kartą Upominkową - od momentu dostarczenia Karty Upominkowej do siedziby Sprzedającego. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dniu roboczym po godzinie 14:00, sobotę, niedzielę lub inne dni wolne od pracy (soboty, niedziele i dni świąteczne), czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas obejmujący dni wolne od pracy, a wskazany termin realizacji zamówienia biegnie od następnego dnia roboczego po zakończeniu dni wolnych.
  5. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w E-Sklepie złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie E-Sklepu przy pomocy danych podanych przez Klienta, po dokonaniu wyboru koloru oraz rozmiaru dodanie Towaru do Koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
  6. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w E-Sklepie warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru - po dokonaniu wyboru koloru i rozmiaru - do Koszyka, podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi w E-Sklepie komunikaty lub informacje.
  7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty") stanowi ofertę Klienta złożoną do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje podsumowanie zamówienia złożonego drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego w Formularzu Rejestracji lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty e-mail. Następnie Klient otrzymuje maila "Rozpoczęliśmy realizację zamówienia", który jest potwierdzeniem złożonego zamówienia, a jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów, poprzez przyjęcie przez Sprzedającego oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej oraz następuje początek realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
  9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
   1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust. 8 powyżej i otrzymanie wiadomości e-mail o tytule "Rozpoczęliśmy realizację zamówienia" wysłanej przez E-Sklep;
   2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, jakie zostanie wysłane na adres wskazany w Formularzu Rejestracji lub przy składaniu zamówienia przez Klienta, wersji elektronicznej lub papierowej: dowodu zakupu Towaru, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z Formularzem zwrotu - odstąpienia od umowy, treści niniejszego Regulaminu, wzorem Formularza Reklamacji, wzorem Formularza Zwrotu;
   3. Wskazany w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia czas realizacji to orientacyjny termin liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem jednego ze sposobów wysyłki, wskazanych poniżej w treści Regulaminu;
   4. Klient ma prawo anulować zamówienie przed otrzymaniem od Sprzedającego maila "Rozpoczęliśmy realizację zamówienia". Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres hello@evertourist.com lub dokonać samemu anulacji na stronie po zalogowaniu na swoje konto w E-Sklepie;
   5. Do każdej przesyłki wystawiany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, składając zamówienie powinien zaznaczyć odpowiednią opcję oraz podać niezbędne dane;
   6. Sprzedaż Towarów znajdujących się w E-Sklepie prowadzona jest za pośrednictwem sieci internetowej. Do korzystania z E–Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Towary, niezbędny jest:
    1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
    2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Dokonywanie płatności
  1. Wszystkie ceny Towarów oraz koszty wysyłki (dostawy) są cenami brutto, tzn. zawierają podatki, w tym podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.
  2. Ceny Towarów znajdujące się w E-Sklepie dzielą się na ceny regularne i ceny promocyjne (ceny po obniżce). Towary dostępne w cenach regularnych, będących zwykłą ceną, którą płaci Klient. Cena promocyjna jest ceną ustaloną na podstawie rabatu, promocji, upustu, itp.
  3. Ceny Towarów znajdujących się w E-Sklepie nie zawierają kosztów dostawy Towaru.
  4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt III. ust. 8 Regulaminu. Informacja na temat ceny Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępna jest na stronie E-Sklepu i zamieszczona jest przy prezentowanym Towarze.
  5. Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami pkt V. Regulaminu.
  6. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny Towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy.
  7. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
   1. gotówką osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył dostarczenie zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);
   2. przelewem bankowym przed dostawą (płatność przed wysyłką). W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności za pobraniem brak otrzymania płatności na rachunek Bank Millennium - numer konta: 24 1160 2202 0000 0001 1311 7019 w terminie 3 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego, podany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji, zgodnie z pkt III. ust. 8 Regulaminu. Klient zobowiązany jest zawrzeć numer zamówienia w tytule realizowanego przelewu. Właścicielem rachunku jest AGA Orzechowski Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 13, 81-512 Gdynia, Bank Millennium - numer konta: 24 1160 2202 0000 0001 1311 7019
   3. kartą kredytową lub e-transferem. Rozliczenia płatności przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego eCard S.A świadczonych przez eCard S.A. ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, według zasad ustalonych przez wskazany podmiot na jego stronie www.
   4. kartą kredytową lub e-transferem Przelewy24. Rozliczenia płatności przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  8. Promocje w E-Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
  9. Ceną wiążącą i ostateczną Towaru oraz kosztu wysyłki jest łączna cena zamówienia podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.
  10. Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do której zapłaty zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione Towary oraz koszt wysyłki.
 5. Realizacja zamówień i koszty wysyłki oraz sposoby doręczenia Towaru
  1. Po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia oferty oraz zatwierdzenia złożonego zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika zawartego w treści wiadomości zgodnie z pkt III. ust. 8 Regulaminu rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
  2. Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do 10 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy - w przypadku wyboru opcji płatności przed wysyłką realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz kosztów wysyłki za doręczenie Towaru. Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia, wynikającymi z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o których Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
  3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient. Jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt przesyłki zależny jest od wyboru sposobu przesyłki oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika.
  4. Towary są doręczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Paczkomatów, firmy przewozowej DPD, DHL lub UPS, według wyboru Klienta. Przewidywany czas doręczenia Towaru przez Paczkomat wynosi do 5 dni roboczych, natomiast przez przewoźnika DPD, DHL lub UPS - do 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu nadania przesyłki. Nie wysyłamy produktów do skrytek pocztowych.
  5. W przypadku doręczenia zamówionych przez Klienta Towarów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej doręczenie przesyłki ustalane jest indywidualnie, a przewidywany czas doręczenia Towaru określony jest przez przewoźnika w zależności od kraju przeznaczenia i wynosi do 5 dni roboczych. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu. Sprzedający przewiduje możliwość dostawy Towarów jedynie do wybranych krajów, wskazanych na stronie internetowej E-Sklepu. Sprzedający informuje, iż dokładne koszty wysyłki Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej uzależnione są od gabarytów przesyłki i są zgodne z aktualnym cennikiem przewoźnika.
  6. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po jej odbiorze od kuriera, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w sposób wskazany w pkt I. ust. 4 Regulaminu.
  7. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@evertourist.com lub dokonanie samodzielnej anulacji na stronie po zalogowaniu się na swoje konto w E-Sklepie.
  8. Zamówienia w E-Sklepie realizowane są przez Sprzedającego według kolejności ich otrzymania.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy - zwrotu

  1. Klient będący Konsumentem zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem E-Sklepu na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dnia doręczenia Towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w potwierdzeniu, o którym mowa w pkt III. ust. 8 Regulaminu oraz na Formularzu zwrotu - odstąpienia, który przekazywany jest wiadomością e-mail potwierdzającą zawarcie transakcji.
  2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w formie Formularza Zwrotu, na adres: AGA Orzechowski Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 13, 81-512 Gdynia lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-Sklepu.
  3. Formularz oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu dostępny jest na stronie internetowej E-Sklepu w zakładce „Regulamin”, oraz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
  4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podanego przy składaniu zamówienia lub innego, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.
  5. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w E-Sklepie. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Klienta do E-Sklepu.
  6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
  7. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru do E-Sklepu, przy wyborze innego przewoźnika niż DHL lub paczkomaty InPost.
  8. Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanowi Poczta Polska z dokonaną przedpłatą za Towar, a poza granice Rzeczpospolitej Polskiej - zgodnie z pkt V ust. 5 Regulaminu.
  9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru wskazany w ust. 9 powyżej, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta. Szczegółowe koszty wysyłki Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wskazane są na stronie internetowej E-Sklepu w zakładce „Dostawa”.
  10. Darmowego zwrotu można dokonać tylko raz w ramach wszystkich Towarów zakupionych w ramach danego zamówienia. Koszt każdego następnego zwrotu danego Towaru w ramach tego samego, wcześniej złożonego zamówienia pokrywa Klient.
  11. Darmowy zwrot, musi być dokonany poprzez firmę kurierską:

   1. DHL: https://dhl24.com.pl/serwis/aga-aorzechowska-porzechowski-spj/krok1

    dokładna instrukcja zwrotu znajduje się pod linkiem: https://www.evertourist.com/pol-returns-and_replacements.html

   2. paczkomaty InPost: https://szybkiezwroty.pl/pl

    dokładna instrukcja zwrotu znajduje się pod linkiem: https://www.evertourist.com/pol-returns-and_replacements.html

  12. W wypadku wątpliwości wszelkie zapytania należ kierować na adres poczty elektronicznej Biura Obsługi Klienta hello@evertourist.com lub na chat dostępny w prawym dolnym rogu na stronie www.evertourist.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 – 16:00
  13. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej hello@evertourist.com.
  14. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu - w miarę możliwości w oryginalne opakowanie. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne metki oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: AGA Orzechowski Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 13, 81-512 Gdynia.
  15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
  16. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. Wymiana zakupionego towaru
  1. W terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru Klient uprawniony jest do wymiany zakupionego Towaru na inny dostępny w E-Sklepie, którego cena jest taka sama bądź wyższa od ceny uprzednio zakupionego Towaru, podlegającego wymianie. Klient ponosi koszty odesłania Towaru do E-Sklepu.
  2. W celu dokonania wymiany należy dokonać nowego zamówienia w E-Sklepie, wybierając odpowiedni Towar na wymianę. Potwierdzając dokonany wybór, w opcjach „dostawa i płatność” należy wybrać opcję "Płatność przed wysyłką”. W przypadku, gdy cena Towaru wybranego na wymianę jest wyższa niż cena uprzednio zakupionego Towaru, Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w cenie przelewem na numer rachunku bankowego E-Sklepu, zgodnie z postanowieniem pkt. IV niniejszego Regulaminu.
  3. Wymieniany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu - w miarę możliwości w oryginalne opakowanie. Wymieniany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne metki oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży oraz formularzem, doręczonym Klientowi przy potwierdzeniu transakcji na adres mail, na adres: AGA Orzechowski Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 13, 81-512 Gdynia.
  4. Procedura wymiany Towaru nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  5. W przypadku zamówień realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Sprzedający informuje, że jeżeli nowo zamówiony na wymianę Towar ma taką samą cenę, co Towar, który Klient wymienia, koszt wysyłki nowego Towaru na wymianę pokrywa Klient.
  6. W przypadku zamówień realizowanych poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej Sprzedający informuje, że koszty wysyłki nowego Towaru na wymianę za granicę pokrywa Klient, zgodnie z zasadami znajdującymi się na stronie internetowej E-Sklepu w zakładce „Dostawa”.
 8. Reklamacje

[Odpowiedzialność Sprzedającego za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży]
[Konsumenci]

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego doręczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od momentu wydania.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 3. Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności:

i.        opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru,
                                     ii.        przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument poinformował Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedającego zaakceptował,

 1. Dodatkowo, aby Towar mógł zostać uznany za zgody z umową sprzedaży, musi:

i.        nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i dobrych praktyk,
                                     ii.        występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedającego wykaże, że:
-        nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o tym wiedzieć,
-        przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
-        publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży,
                                    iii.        być dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
                                   iv.        być w takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedający udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru,

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. d powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, o których mowa w ust. d powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru,
 2. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy albo wymiany,
 3. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedającego nadmiernych kosztów. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedający może odmówić doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności powstałe po stronie Konsumenta w rezultacie zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży,
 4. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany o braku zgodności Towaru z umową sprzedaży i otrzymania Towaru od Konsumenta,
 5. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedający. Konsument jest zobowiązany do udostępnienia Sprzedającemu Towaru podlegającego naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedającego,
 6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeżeli Towar jest niezgodny z umową, a:

i.        Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży,
                                     ii.        Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z umową sprzedaży,
                                    iii.        brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo podjęcia przez Sprzedającego próby doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową sprzedaży,
                                   iv.        z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do stanu zgodnego z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności po stronie Konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej w rezultacie skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 2. Sprzedający może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeżeli wykaże, że brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
 3. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu odesłania.
 4. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, doręczonego Klientowi w wiadomości potwierdzających zawarcie transakcji lub dostępnego na stronie internetowej E-Sklepu w zakładce „Regulamin”, oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem i dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: AGA Orzechowski Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 13, 81-512 Gdynia.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w miarę możliwości na bieżąco.
 6. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

[Przedsiębiorcy]
9.     Sprzedający zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).
10.  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
11.  Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca jest uprawniony do:
a.     złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia,
b.    żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzecz na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
12.  Wszelkie reklamacje związane z Towarem Przedsiębiorca może złożyć Sprzedającemu:
a.     formularz reklamacyjny,
b.    w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego,
c.     w zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Przedsiębiorcy Towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe - udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedający udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Przedsiębiorcy na piśmie lub Trwałym Nośniku.
 
13.  Informacja dotycząca rozstrzygania sporów

 1. Sprzedający informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.
 2. Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Celem zapoznania się z zasadami dostępu do tych procedur należy zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Sprzedający informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta.
 5. Newsletter
  1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedającego. Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem wiadomości sms (SMS Newsletter) lub poczty elektronicznej (E-mail Newsletter) wskazanych przez Klienta.
  2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówień w E-Sklepie, odrębnego dla każdej z form Newslettera udostępnionych przez Sprzedającego, tj. SMS Newsletter lub E-mail Newsletter, oraz którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1422).
  3. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o nowych usługach lub produktach oferowanych w przez sklep.valentini.pl oraz przez sklep evertourist.com. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy zapisali się do tej usługi.
  4. W ramach oferowanych usług SMS Newsletter oraz E-mail Newsletter na podany przez Klienta odpowiednio numer telefonu oraz adres e-mail wysyłane są informacje o nowościach i atrakcyjnych ofertach Sprzedającego. SMS Newsletter oraz E-mail Newsletter wysyłane są bezpłatnie.
  5. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów zrezygnować z Newslettera.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie E-Sklepu, niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.
  3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie E-Sklepu w zakładce „Regulamin”
  4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  5. Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
pixel